Rekrutacja

Rozpoczęła sie  rekrutacja uczestników i uczestniczek do udziału w projekcie.

Planowany okres prowadzenia rekrutacji: Kwiecień - wrzesień 2019r. (lub do wyczerpania miejsc)

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania w zakładce DO POBRANIA

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji - tel. 798 893 087 


Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek w przedziale 15-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w  trybie dziennym),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

 1. Planowana liczba Uczestników projektu to 100 osób.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dot. kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.

W przypadku osób niepełnoletnich Formularz Zgłoszeniowy oraz wszelkie oświadczenia związane z przystąpieniem do projektu muszą być podpisane również przez opiekuna prawnego.

 1. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

 


Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać
  się z Regulaminem udziału w projekcie i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu 
 3. Rekrutacja trwać będzie od kwietnia 2019 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 100 osób  spełniających kryteria uczestnictwa .
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie) przyjmowane są:
  1. mailowo na adres: ogarnieci@cargo.edu.pl
  2. osobiście w Biurze Projektu,
  3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:
  1. Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:
   1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie,
   2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów. W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków   Regulaminu w sposób określony w Regulaminie.

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

 1. Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • osoby z niepełnosprawnością  – 1 punkt,
 • miejsce zamieszkania na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji– 1 punkt
 • miejsce zamieszkania na terenie jednego z miast średnich– 1 punkt
 • posiadanie wykształcenie na poziomie maksymalnie ISCED 3 - 2 punkty,
 • bierni/nieaktywni zawodowo – 3 punkty

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które korzystały ze wsparcia w ramach projektów CT 9 RPO WSL. W następnej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

 1. Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Organizator sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

 1. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:
  1. osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) – minimum 20%,
  2. osoby zamieszkałe w miastach średnich – minimum 20%,
  3. osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) – minimum 30%
  4. kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%,

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 -3 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 4 -6 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w Regulaminie.

 1. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 4. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu wskazanej w  Regulaminie.
 5. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
 6. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 7. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 8. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.
 9. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.

wykaz obszarów  objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji   znajduje się na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl/ .

 * Wykaz gmin objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (wg stanu na dzień 07.03.2019r.):

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Blachownia
 5. Bobrowniki
 6. Bojszowy
 7. Buczkowice
 8. Bytom
 9. Chorzów
 10. Chybie
 11. Ciasna
 12. Cieszyn
 13. Czechowice-Dziedzice
 14. Czeladź
 15. Czernichów
 16. Czerwionka-Leszczyny
 17. Częstochowa
 18. Dąbrowa Górnicza
 19. Dąbrowa Zielona
 20. Gaszowice
 21. Gierałtowice
 22. Gliwice
 23. Goczałkowice-Zdrój
 24. Hażlach
 25. Imielin
 26. Istebna
 27. Janów
 28. Jastrzębie-Zdrój
 29. Jaworze
 30. Jaworzno
 31. Jejkowice
 32. Jeleśnia
 33. Kalety
 34. Katowice
 35. Kłobuck
 36. Kłomnice
 37. Knurów
 38. Kochanowice
 39. Koniecpol
 40. Konopiska
 41. Kornowac
 42. Koziegłowy
 43. Krupski Młyn
 44. Krzanowice
 45. Krzepice
 46. Krzyżanowice
 47. Kuźnia Raciborska
 48. Lelów
 49. Lędziny
 50. Lipie
 51. Lipowa
 52. Lubomia
 53. Lyski
 54. Łazy
 55. Łodygowice
 56. Miasteczko Śląskie
 57. Miedźna
 58. Mierzęcice
 59. Mikołów
 60. Milówka
 61. Mstów
 62. Mszana
 63. Mysłowice
 64. Myszków
 65. Nędza
 66. Ogrodzieniec
 67. Olsztyn
 68. Ornontowice
 69. Orzesze
 70. Ożarowice
 71. Pawłowice
 72. Pietrowice Wielkie
 73. Pilchowice
 74. Poraj
 75. Poręba
 76. Przyrów
 77. Przystajń
 78. Psary
 79. Pszczyna
 80. Pszów
 81. Pyskowice
 82. Racibórz
 83. Radlin
 84. Radzionków
 85. Rędziny
 86. Ruda Śląska
 87. Rudnik
 88. Rudziniec
 89. Rybnik
 90. Rydułtowy
 91. Siemianowice Śląskie
 92. Siewierz
 93. Skoczów
 94. Sławków
 95. Sosnowiec
 96. Sośnicowice
 97. Starcza
 98. Szczyrk
 99. Ślemień
 100. Świerklaniec
 101. Świętochłowice
 102. Świnna
 103. Tarnowskie Góry
 104. Toszek
 105. Tychy
 106. Ujsoły
 107. Ustroń
 108. Węgierska Górka
 109. Wisła
 110. Wodzisław Śląski
 111. Wojkowice
 112. Woźniki
 113. Wyry
 114. Zabrze
 115. Zawiercie
 116. Zbrosławice
 117. Zebrzydowice
 118. Żarki
 119. Żory
 120. Żywiec

 Lista miast średnich stanowi załącznik nr 21 do Regulaminu Konkursu

Wykaz miast średnich (stan na 28.02.2019r.):

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec