O projekcie

Projekt „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest przez firmę 
Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K i 40 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.04.2019 - 31.01.2020 r.

 

Wartość projektu wynosi: 1 791 114,72  PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 701 558,98 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym poprzez:
 • Poradnictwo zawodowe  wraz z IPD :

PROGRAM:
-pogłębiona analiza potrzeb (zakr. i intensywności wsparcia,doboru szkoleń)
-opracowanie i objęcie IPD wszystkich UP
-określenie stopnia oddalenia od rynku pracy
-analiza osobowości zawodowej i określenie predysp. zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
-określenie potencjału:analiza mocnych i słabych stron
-radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodoych
-motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach
-trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy(kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej)
 

 1. Wsparcie szkoleniowe :                                                                             

 Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1.  3 do 5- miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 80% uczestników projektu

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 100 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu), 
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego


Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin potwierdzajace uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu, 
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia. 


W ramach projektu zostały zaplanowane dla 80% uczestników/uczestniczek 3 do 5-miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.